Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Information for press

Round Table: Implementation of the DCFTA in Moldova

Standardization and metrology play an important role in technical harmonization and protection of public interests within the Internal Market. As parts of Quality Infrastructure they assure the confidence that products placed on the market answer the market needs but also obey public interest. In the process of DCFTA implementation in Moldova some necessary steps have to be taken in order to increase the capacities of the standardization and metrology authorities in Moldova to adapt and to transpose European practices in their activities. Apart from the regulatory framework harmonization an important activity relates to raising awareness of the public and private sectors on the contribution that standardization and metrology have for a free and fair trade. 

The round-table discussion aims at giving an overview of the relevant European practices in standardization and metrology sectors with an accent on the need for collaboration with public authorities and private operators in order to ensure a full representation of interests.

Round Table Objectives
• Explain the role of standards and standardization in industrial policies towards enhancing competitiveness at European level
• Bring forward the necessary interlink between public regulation and standardization, often seen as private regulation
• To give an overview about Metrology as a basic component of the Quality Infrastructure
• To give an overview about Reliable measurements and decisions based on measurement and how they support the growth of international competitiveness based on technical competence
• Explain the role of metrology in the regulated fields including implementation of the technical regulations transposing European New Approach Directives

Lecturers
Iuliana Chilea, ASRO, Romania

Dinu Dumitru, BRML, Romania

Seminar Venue
INM, E. Coca Str. 28, 2064, Chisinau 

Round Table Date
11.11.2015

Seminar Language
Romanian

The Seminar is addressed to the following audience: staff of NIM, NIS, MoE, representatives of ministries and other public authorities (regulatory and surveillance authorities), trade associations, economic operators, QI representatives.

 

Masa Rotunda: Consolidarea cooperării intre INM, INS, Ministerul Economiei și alte ministere interesate cu referința la DCFTA Standardizarea și metrologia joacă un rol important în armonizarea reglementărilor tehnice și protecția intereselor publice pe piața internă. Ca părți integrante ale Infrastructurii Calității, acestea asigură încrederea că produsele introduse în comerț răspund necesităților pieții și în același timp, se conformează interesului public. În procesul implementării DCFTA în Moldova, trebuie să se întreprindă o serie de acțiuni pentru a consolida capacitățile autorităților locale din domeniul metrologiei și standardizării de a transpune practicile europene în activitățile acestora. Pe lângă armonizarea cadrului legislativ, o activitate importantă ține de creșterea gradului de conștientizare a sectorului public și privat cu privire la contribuția standardizării și metrologiei la realizarea unui comerț liber și echitabil. Discuția din cadrul mesei rotunde oferă o privire de ansamblu asupra practicilor europene din domeniul standardizării și a metrologiei, și se axează pe necesitatea de colaborare cu autoritățile publice și operatorii din sectorul privat, pentru a asigura reprezentarea completă a intereselor acestora.

Obiectivele mesei rotunde:
• De a explica rolul standardelor și a standardizării în politicile industriale, pentru sporirea competitivității la nivel european.
• De a promova conexiunea necesară dintre reglementările publice și standardizare, deseori percepută ca o reglementare de drept privat
• De a oferi o privire de ansamblu asupra Metrologiei – ca o componentă de bază a Infrastructurii Calității
• De a oferi o privire generală asupra măsurărilor fiabile și asupra deciziilor bazate pe măsurări, și cum acestea susțin creșterea competitivității internaționale, în baza competențelor tehnice
• De a explica rolul metrologiei în domeniile de activitate reglementate, inclusiv implementarea regulamentelor tehnice ce transpun Directivele Noii Abordări UE

Lectori
Iuliana Chilea, ASRO, Romania
Dinu Dumitru, BRML, Romania

Locul
INM, E. Coca Str. 28, 2064, Chișinău 

Data
11.11.2015

Limba
Română

Seminarul se adresează următorului public: Personalul Ministerul de Economie, INM, INS, funcționari publici și alte autorități de reglementare și supraveghere (ministere responsabile pentru reglementarea tehnică bazată pe directivele europene, reprezentanți ai infrastructurii calității, reprezentanți ai industriei (operatorii economici și asociațiile profesionale).

 

Round Table DCFTA